BIP
Strona glówna >> Informacje >> Biegli sądowi
Poniedziałek, 23 Października 2017


Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat na biegłego wnosi),
 2. Życiorys,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Odpis dyplomu,
 5. Inne dokumenty potwierdzajšce znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji),
 6. Opinia i zgoda zakładu pracy,
 7. Zapytanie o karalność - z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ukończyła 25 lat życia,
 3. posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.


Dokumenty do pobrania: Kwestionariusz osobowy

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie.  

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym
- pokój 120, tel. (014)68-87-409

 

Biegli sądowi - lista do pobrania

 

UWAGA!

W związku z licznymi pytaniami biegłych sądowych zainteresowanych ofertą Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze - Departament Organizacyjny uprzejmie podaje adres strony internetowej tego Trybunału: www.icc-cpi.int/organs/registry/regexpert.html. Jednocześnie Departament informuje, iż w razie trudności z otwarciem wymienionej strony, można spróbować zalogować się na stronie głównej Trybunału pod adresem: www.icc-cpi.int i szukać danych dotyczących rekrutacji pod hasłem "Registry", a następnie "Experts". Strona ta zredagowana jest wyłącznie w językach francuskim i angielskim, które są językami urzędowymi obowiązującymi przed wymienionym Sądem. Nadto tutejszy Departament wyjaśnia, iż Ministerstwo Sprawiedliwości w żaden sposób nie pośredniczy w rekrutacji biegłych do Międzynarodowego Trybunału Karnego. W związku z tym, kandydaci powinni kontaktować się wyłącznie z Trybunałem, którego adres, w tym adres e-mailowy znaleźć można na jego stronie internetowej.