BIP
Strona glówna >> Aktualności
Poniedziałek, 23 Października 2017

Rodzina 500+
 
Dodane: 2017-08-10 przez: admin
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Sądu Rejonowego w Tarnowie za rok 2016
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Tarnowie za rok 2016
Plan działalności Sądu Rejonowego w Tarnowie na rok 2017
Do pobrania: Plan działalności Sądu Rejonowego w Tarnowie na rok 2017.
Dodane: 2016-12-30 przez: admin
Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Nr 1/16 z dn. 28.12.2016 r. w sprawie elektronicznego potwierdzenia wpłaty
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Tarnowie za rok 2015
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Sądu Rejonowego w Tarnowie za rok 2015
Ostrzeżenie – fałszywy komornik!
Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że ujawniona została praktyka polegająca na rozsyłaniu przez osobę podającą się za Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Romana Kaczorowskiego wiadomości mailowych, informujących o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, z powołaniem się na tytuł wykonawczy w postaci orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie i zawierających link do rzekomego orzeczenia. Kliknięcie w powyższy link powoduje instalację złośliwego oprogramowania. Oprogramowanie to,  po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych. W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność w zakresie pobierania bądź uruchamiania plików pochodzących ze źródeł niewiadomego pochodzenia.

Nadto informujemy, że na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie funkcjonuje Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Roman Kaczorowski.  Aktualny wykaz komorników sądowych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod wskazanym niżej adresem internetowym: https://ms.gov.pl/pl/lista-komornikow-sadowych/.

Dodatkowo wskazujemy, że komornicy sądowi, na podstawie art. 805 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, zobowiązani są do przesłania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji w formie pisemnej i nie jest dopuszczalne kierowanie takich zawiadomień drogą mailową.

Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło w tej sprawie natychmiastowe działania, przekazując powyższe informacje do Krajowej Rady Komorniczej a także Prezesów Sądów Apelacyjnych, zobowiązując w/w podmioty do zamieszczenia stosownych ostrzeżeń także na własnych stronach internetowych.
Dodane: 2016-02-10 przez: admin
Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019
Z uwagi na brakującą liczbę ławników sądowych – zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających celem uzupełnienia listy ławników:
 
- dla Sądu Okręgowego w Tarnowie (sprawy cywilne i karne) – o 15 osób
- dla Sądu Rejonowego w Tarnowie (sprawy z zakresu prawa pracy ) – o 16 osób.
(art. 168 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz. U. 2015. 133 ze zm.)

Informacja do pobrania tutaj
Dodane: 2016-02-10 przez: admin
Zarządzenie Nr 1/16 Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowie w sprawie uchylenia zarządzenia nr 6/15 dot. przyjęć interesantów oraz dyżurów sędziów Sądu Rejonowego w Tarnowie
Plan działalności Sądu Rejonowego w Tarnowie na rok 2016
Do pobrania: Plan działalności Sądu Rejonowego w Tarnowie na rok 2016.
Dodane: 2015-12-31 przez: admin
Zarządzenie 5/15 Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowie w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Tarnowie
Zarządzenie Nr 4/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowie
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Sądu Rejonowego w Tarnowie za rok 2014
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Tarnowie za rok 2014
Plan działalności Sądu Rejonowego w Tarnowie na rok 2015
 Do pobrania: Plan działalności Sądu Rejonowego w Tarnowie na rok 2015.
Dodane: 2014-12-31 przez: admin
Sprawozdanie z wykonania planu działalnosci Sądu Rejonowego w Tarnowie za rok 2013
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Sądu Rejonowego w Tarnowie za rok 2013
Plan działalności Sądu Rejonowego w Tarnowie na rok 2014
 Do pobrania: Plan działalności Sądu Rejonowego w Tarnowie na rok 2014.
Dodane: 2013-12-31 przez: admin
Postanowienie o sprzedaży Fabryki Maszyn „TARNÓW” sp. z o.o.
Do pobrania: Treść postanowienia.
Dodane: 2013-12-04 przez: admin
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Fabryki Maszyn "TARNÓW" Sp. z o.o.
Do pobrania: Treść postanowienia.
Dodane: 2013-10-15 przez: admin
Zarządzenie nr 12 Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowie
Zarządzenie nr 12
Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowie
z dnia 26.06.2013r.
w sprawie przekazania akt i dokumentów Wydziału VII Karnego do Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego w Tarnowie.


    Zgodnie z § 41.3. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. nr 38 z późn. zm.) oraz zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.06.2013r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

z a r z ą d z a m

§ 1
przekazanie akt i dokumentów znoszonego Wydziału VII Karnego do Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego w Tarnowie, które nastąpi w drodze protokołu zdawczo - odbiorczego pomiędzy Przewodniczącymi Wydziału VII Karnego i II Karnego.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.07.2013r.

                                 Prezes Sądu Rejonowego
                   w Tarnowie

                              SSR Zbigniew Zabawa


Zarz.:
- odpis zarządzenia przekazać Przewodniczącym Wydziału II Karnego i VII Karnego celem wykonania oraz poinformowania Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowie w drodze pisemnej o zakończeniu procesu przekazywania akt wraz z przekazaniem protokołu zdawczo- odbiorczego.Dodane: 2013-07-05 przez: admin
Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wewnętrznych
ZARZĄDZENIE NR 2
Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowie
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie ustalenia dni wewnętrznych

    W związku z opracowywaniem statystyk kwartalnych, półrocznych i rocznych ustalam, że każdy pierwszy i drugi dzień roboczy miesiąca następującego po upływie kwartału, półrocza i roku - są dniami wewnętrznymi, bez przyjmowania stron.

    Zarządzenie odowiązuje od dnia 01 lutego 2013 roku.


Prezes Sądu Rejonowego
w Tarnowie

mgr Zbigniew Zabawa
Dodane: 2013-02-01 przez: admin
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

„Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dotyczącym ABM SOLID Spółka Akcyjna w Tarnowie - prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Tarnowie pod sygn. akt V GUp 3/12 - ogłasza, ze w dniu 14.01.2013 roku wydał postanowienie w przedmiocie zamiaru powołania Rady Wierzycieli w tym postępowaniu, na zasadach określonych w Załączniku numer 1 do postanowienia i zawiadomił wierzycieli upadłego o możliwości zgłaszania kandydatur na Członków Rady lub ich Zastępców. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej do dnia 31.01.2013 roku włącznie, do Sędziego Komisarza Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dotyczącym ABM SOLID Spółka Akcyjna w Tarnowie na adres: Sąd Rejonowy w Tarnowie, Wydziała V Gospodarczy, ul. Dąbrowskiego 27. 33 -100 Tarnów, na zasadach określonych w Załączniku numer 2 do postanowienia. Pełna treść postanowienia wraz z załącznikami dostępna jest:

- w Sekretariacie Sądu;
- na tablicy ogłoszeń Sądu;
- na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Tarnowie, w zakładce Aktualności: http://www.tarnow.sr.gov.pl/index.php?page=aktualnosci;
- na stronie internetowej ABM SOLID S.A., w zakładce Upadłość Spółki: http://abmsolid.eu/article.php?id2=2ba4d464c2fd9cc5c60dc7c231d07639&lang=tresc_pl

Pełna treść postanowienia
Dodane: 2013-01-14 przez: admin
Plan działalności Sądu Rejonowego w Tarnowie na rok 2013.
Do pobrania: Plan działalności Sądu Rejonowego w Tarnowie na rok 2013.
Dodane: 2012-12-31 przez: admin
Informacje o postępowaniu mediacyjnym

"Informacje o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych/gospodarczych", "Informacje o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację", "Informacje o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych", "Informacje o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich" znajdują się na stronie Sądu Okręgowego w Tarnowie pod adresem:
http://www.tarnow.so.gov.pl/pisma/wspolne/Informacje_o_postepowaniu_mediacyjnym.pdf

Dodane: 2012-09-10 przez: admin