BIP
Poniedziałek, 23 Października 2017

MEDIACJA

 
 
Mediacja w sprawach cywilnych/gospodarczych
 
Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.
Zastosowanie mediacji jest  możliwe  we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Mediacja przerywa bieg przedawnienia. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.
Informator: do pobrania
 
 
Mediacja w sprawach karnych
 
Mediacja to sposób dobrowolnego rozwiązywania problemów, powstałych w wyniku  przestępstwa, na drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego lub oskarżonego, z pomocą mediatora. Mediacja może dotyczyć wszystkich przestępstw. 
Informator: do pobrania
 
 
Mediacja w sprawach nieletnich
 
Mediacja to sposób dobrowolnego rozwiązywania problemów powstałych w wyniku czynu zabronionego, na drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i nieletniego, z pomocą mediatora. Mediacja może dotyczyć wszystkich czynów zabronionych. 
Informator: do pobrania
 
 
Mediacja w sprawach rodzinnych
 
Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Tematy omawiane w toku mediacji zależą od woli jej uczestników. Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące: pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe. W sposób ugodowy można też uregulować np. wydanie paszportu, wybór kierunku edukacji dziecka, kontakty z dalszą rodziną lub zarząd majątkiem dziecka. 
Informator: do pobrania
 
 
Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów: do pobrania
 
Informator dla pokrzywdzonego: do pobrania
 
Lista mediatorów: tutaj
 
Kodeks etyczny mediatorów: do pobrania
 
Standardy szkolenia mediatorów: do pobrania
 
Koordynator do spraw mediacji: 
SSO Irena Choma-Piotrowska
i_choma@tarnow.so.gov.pl 
 
Więcej informacji w sprawie mediacji: tutaj